Kushtet e Përgjithshme
				

Këto Kushte të Përgjithshme janë të vlefshme për faqen e internetit të Bora Pharmacy www.borapharmacy.com dhe për vizitorët e saj në këtë uebfaqe (referuar tani e tutje "Përdorues"). Përdorimi i Uebfaqes nënkupton që Përdoruesi pranon plotësisht të gjitha Kushtet e Përgjithshme të Uebfaqes dhe Rregulloren e Privatësisë dhe Sigurisë së të Dhënave. Bora Pharmacy ruan të drejtën, kurdo që është e nevojshme, të ndryshojë Kushtet e Përgjithshme të Uebfaqes, Rregulloren e Privatësisë dhe Sigurisë së të Dhënave, si dhe çdo kusht, rregullore, udhëzim ose paralajmërim tjetër.

Përmes kësaj uebfaqeje, Bora Pharmacy ofron lidhje të veçanta me materiale të ndryshme, informacione dhe të dhëna të bëra të qasshme për Përdoruesin. Bora Pharmacy do të ketë të drejtën të ndryshojë prezantimin, paraqitjen dhe vendndodhjen e Uebfaqes, si dhe Përmbajtjen dhe Kushtet, në çdo kohë.

Përdorimi i Uebfaqes është falas dhe nën përgjegjësinë e vetme të përdoruesit. Duke hyrë në uebfaqe, dhe faqet e tjera të lidhura, përfshirë por pa u kufizuar në faqet e mediave sociale, ju pranoni të gjitha Kushtet e Uebfaqes në fuqi, çdo herë që Përdoruesi qaset në Uebfaqe.

Bora Pharmacy ruan të drejtën e pakushtëzuar për të mbyllur uebfaqen, për të ndryshuar domenin, për të pezulluar, ndërprerë ose pushuar së funksionuari uebfaqen pa asnjë obligim apo përgjegjësi ndaj vizitorëve të saj dhe palëve të tjera të treta.

Bora Pharmacy nuk bën përfaqësime për vazhdimësinë, saktësinë dhe besueshmërinë e informacionit të paraqitur në uebfaqe. Përmbajtja e uebfaqes është vetëm për qëllime informacioni dhe nuk mund të përdoret nga asnjë palë për t’u bazuar për qëllime të tjera.

Informacion mbi Përdoruesit

Përdoruesi vërteton dhe pranon që qasja në Uebfaqe dhe/ose Përmbajtje është falas dhe nën përgjegjësinë e tyre të vetme. Përdoruesi bie dakord të përdorë ligjërisht dhe në mënyrë të përshtatshme këtë Uebfaqe dhe materialet e tij, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përdoruesi duhet të shmangë:

  • Përdorimin e paautorizuar të uebfaqes dhe përpjekjen për të hyrë në zonat e kufizuara të kësaj Uebfaqeje, pa respektuar kushtet e kërkuara për një qasje të tillë;
  • Përdorimin e Uebfaqes dhe/ose Përmbajtjes së tij për qëllime jolegjitime ose të paligjshme, në kundërshtim me kushtet e përcaktuara në këto Kushte të Përgjithshme, shkaktimin e dëmit të strukturave fizike ose logjike të Bora Pharmacy, duke shpërndarë viruse në rrjete ose ndonjë sistem fizik ose regjistër;
  • Printmin, kopjimin, transmetimin, lejimin e qasjes në publik përmes çdo forme të medias, modifikimin ose përmirësimn e përmbajtjes, përveç rasteve kur mbajtësi i të drejtave të tilla ose përfaqësuesi i tij ligjor autorizon Konsumatorin ta bëjë këtë;
  • Mos respektimin e të drejtave të pronësisë industriale ose intelektuale të materialeve të prodhuara nga Bora Pharmacy, përpjekjen për të marrë Materialin me mjete ose procedura të ndryshme nga ato mjete ose procedura të vëna në dispozicion.
Lidhjet e veçanta

Përdoruesit që dëshirojnë të lidhen në ose përmes uebfaqes së Bora Pharmacy do të marrin autorizim paraprak nga Bora Pharmacy dhe do t'i nënshtrohen respektimit të detyrimeve të mëposhtme:

  • lidhja do të sigurojë qasje ekskluzive në uebfaqe, çdo riprodhim do të ndalohet;
  • asnjë lidhje me faqe të tjera përveç faqes fillestare të uebfaqes së Bora Pharmacy.
Cookies në uebfaqe

Cookies instalohen përmes uebfaqes dhe transferohen në pajisjen tuaj për të mundësuar që sistemet të njohin pajisjen tuaj dhe të ofrojnë tipare të personalizuara. Bora Pharmacy lejon dhe përdor cookie të faqeve të internetit për të personalizuar dhe maksimizuar përvojën e palëve të treta në uebfaqen të Bora Pharmacy. Përdoruesit mund të çaktivizojnë cookie-t në shfletuesit e tyre duke mos lejuar që shfletuesit të pranojnë cookie-t e reja, dhe që uebfaqja t’i njoftojë përdoruesit për cookies dhe t’i çaktivizojë ato.

Markat tregtare dhe të drejtat e autorit

Të gjitha palët dhe përdoruesit që hyjnë në uebfaqen e Bora Pharmacy dhe faqe të tjera të lidhura, njohin dhe pranojnë të drejtat e pronësisë industriale dhe intelektuale të Bora Pharmacy. E gjithë prona intelektuale dhe të drejtat e lidhura me materialet, duke përfshirë por pa u kufizuar në markat, logot, emrat tregtarë, tekstin, imazhet, bisedat, audio dhe video, bazën e të dhënave, programet kompjuterike, mbahen nga Bora Pharmacy dhe janë nën pronësinë ekskluzive të Bora Pharmacy.

Qasja në uebfaqen dhe format tjera të komunikimit me Bora Pharmacy, në asnjë rrethanë, nuk garanton heqje dore, vazhdimësi, licencë ose caktim të ndonjë të drejte në lidhje me materiale të tilla.

Materiali dhe përmbajtja e vënë në dispozicion ose e zhvilluar nga Bora Pharmacy, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekstin, grafikën, logot, ikonat e butonave, imazhet, tabelat, smartartin, klipet zanore, përpilimin e të dhënave, është pronë e Bora Pharmacy dhe mbrohet nga Kosova, BE, dhe ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Gjithashtu, një përmbledhje e këtyre përmbajtjeve ose produkteve derivate është pronë ekskluzive e Bora Pharmacy dhe e mbrojtur nga Kosova dhe ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit.

Për më tepër, emri tregtar Bora Pharmacy, logoja, grafika, ikonat, fotografitë dhe emrat e shërbimeve të ndërlidhura të zhvilluara ose të vëna në dispozicion përmes Bora Pharmacy janë marka tregtare të Bora Pharmacy. Markat tregtare të Bora Pharmacy nuk mund të përdoren nga palë të treta pa pëlqimin paraprak me shkrim të Bora Pharmacy, dhe palët e treta nuk mund të lidhin marka të tilla tregtare me shërbimet që nuk janë të Bora Pharmacy.

Markat tregtare të vëna në dispozicion nga Bora Pharmacy përmes faqes së saj të internetit, mediave sociale dhe mediave në përgjithësi, të cilat nuk janë zhvilluar nga ose nuk janë në pronësi të Bora Pharmacy, janë pronë e pronarëve të tyre përkatës dhe vihen në dispozicion nga Bora Pharmacy përmes marrëveshjeve ligjore specifike.

Përdoruesi pajtohet dhe njeh që të gjitha markat tregtare dhe të drejtat e pronësisë intelektuale në Përmbajtje dhe/ose çdo gjë tjetër e përdorur në Uebfaqen e Bora Pharmacy. Hyrja në Uebfaqe në asnjë rrethanë nuk garanton heqje dorë, transferim, autorizim ose caktim të pjesshëm ose të plotë të të drejtave të tilla, përveç rasteve kur jepet shprehimisht ndryshe.

Përdorimi, dyfishimi, komunikimi dhe/ose shpërndarja e elementeve të tilla për qëllime përfitimi ose komerciale është rreptësisht e ndaluar, siç është çdo ndryshim ose fragmentim i tyre. Leja paraprake e mbajtësit të këtyre të drejtave do të kërkohet me shkrim për çdo përdorim tjetër nga ai i lejuar në mënyrë specifike. Nëse ligjet e tilla shkelen, Bora Pharmacy do të ngrejë procedura ligjore kundër autoriteteve kompetente për shkelje të të drejtave të markës tregtare dhe pronësisë intelektuale.

Ankesat

Nëse ndonjë palë e tretë beson se Bora Pharmacy në çfarëdo mënyre ka shkelur pronësinë e tyre intelektuale ose ka kryer ndonjë shkelje të të dhënave, duhet të kontaktojë menjëherë Bora Pharmacy dhe t'i njoftojë ata për pretendimet e tyre, përmes emailit [email protected] ose përmes telefonit të listuar në uebfaqe.

E drejta e zbatueshme dhe juridiksioni

Informacioni i përfshirë në uebfaqen e Bora Pharmacy dhe Kushtet e Përgjithshme të Uebfaqes rregullohen nga ligji në fuqi i Republikës së Kosovës, me juridiksion ekskluziv të Gjykatave në Prishtinë, Republika e Kosovës.

Kontakt
[email protected]
BORA 1 - Bulevardi Bill Klinton, Nr. 185, afër Postës, Prishtinë
+383 45 120 500

BORA 2 - Rr. Agim Ramadani, Aktash, Prishtinë
+383 45 120 400

BORA 3 - Royal Mall, Rruga B, Prishtinë
Na ndiqni:
© Të gjitha të drejtat e rezervuara Bora Pharmacy
Produkti u shtua në shportë
Ka ndodhur një gabim. Ju lutem provoni prap!
Produkti u shtua në Listën e Dëshirave