Rregullorja e Privatësisë dhe Sigurisë së të Dhënave
				

Rregullorja e Privatësisë dhe Sigurisë së të Dhënave të Bora Pharmacy siguron që të dhënat e marra nga palët e interesuara dhe klientët me qëllim të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve, do të mbeten nën kontrollin e vetëm të Bora Pharmacy dhe janë plotësisht të sigurta. Misioni ynë është t'iu përgjigjemi kërkesave mbi produktet dhe t’i kontaktojmë klient që Bora Pharmacy ofron.

Bora Pharmacy në formën e kontaktit e cila është pjesë përbërëse e uebfaqes do të mbledhë të dhënat siç gjenden më poshtë:

 • emri dhe mbiemri
 • numri i telefonit dhe email adresa
 • data e lindjes, vendbanimi dhe gjinia

Të dhënat e mbledhura do të përdoren nga Bora Pharmacy për qëllime kontaktimi dhe informimi për të cilat të dhënat përdoren vetëm nga stafi ynë.

Bora Pharmacy kupton domethënien më të rëndësishme të vlerës së të dhënave të klientëve dhe zbaton të gjitha masat për të ofruar sigurinë dhe mos kompromentimin e të dhënave të tilla, duke qenë plotësisht në përputhje me standardet ligjore. Në këtë drejtim, Bora Pharmacy zbaton masa të rrepta sigurie për të dhënat e mbledhura fizikisht dhe online, duke siguruar që të dhënat të mos komprometohen nga asnjë veprim ose mosveprim nga ana jonë.

Informacioni i mbledhur është një pjesë e rëndësishme e punës sonë, dhe ruajtja e informacionit të tillë me standardet më të larta të sigurisë është një nga shtyllat e punës sonë. Ngjashëm me sigurinë e të dhënave, me të njëjtat standarde të larta, Bora Pharmacy siguron që informacioni i dhënë të përpunohet me saktësi, efikasitet dhe konfidencialitet.

Bora Pharmacy mban protokoll të rreptë të sigurisë së të dhënave për të gjitha të dhënat, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

 • Qasjen e kontrolluar në të gjitha ndërtesat dhe verifikimi i të gjitha hyrjeve në ndërtesë;
 • Qasjen e kufizuar në të dhëna për punonjësit e para-identifikuar të Bora Pharmacy, të gjithë të trajnuar plotësisht dhe nën përgjegjësinë ligjore për ruajtjen dhe mbrojtjen e të gjitha të dhënave;
 • Qasjen e mbrojtur me fjalëkalim në operacionet e rrjetit dhe qasje e kufizuar në funksionimin e rrjetit te menaxherët e paracaktuar;
 • Transferimin e sigurtë të të gjitha të dhënave dhe qasjen e kufizuar në të dhëna të tilla vetëm te menaxherët e paracaktuar;
 • Sistem të avancuar të monitorimit nga mbikëqyrësit e punës së stafit.

Bora Pharmacy mirëmban po ashtu një protokoll të rreptë të sigurisë së të dhënave të rrjetit për të gjitha të dhënat, duke përfshirë por pa u kufizuar në masat si:

 • Rezervimi i rregullt i të dhënave dhe ruajtja në një objekt të jashtëm të sigurt, të papërshkueshëm nga zjarri;
 • Mbrojtja e rrjetit lokal me firewall;
 • Pajisjet e punës të mbrojtura me fjalëkalim;
 • Fjalëkalime të koduara;
 • Instalimi i sistemeve të zbulimit të ndërhyrjeve në rrjet.

Çdo punonjës është i trajnuar në protokollet e sigurisë dhe merr përsipër përgjegjësi të rreptë ligjore për të gjitha aspektet e sigurisë së të dhënave dhe mbrojtjes së të dhënave personale.

Prandaj, të dhënat e grumbulluara janë plotësisht të mbrojtura dhe mund të përqëndrohen në punën e tyre kryesore, derisa merrni shërbime të besueshme nga Bora Pharmacy, duke qenë të sigurt për integritetin e të dhënave.

Mbledhja e të dhënave personale në uebfaqe, përpunimi dhe ruajtja e të dhënave të tilla personale do të trajtohen në përputhje me kornizën ligjore në fuqi të Republikës së Kosovës. Me përfshirjen e të dhënave personale në format e Uebfaqeve, nën lejen e përdoruesit, Përdoruesi njeh dhe pranon përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave të tilla personale për qëllimet e lejuara me ligj.

Përpunimi për qëllimet e përmendura më sipër do të kryhet gjithmonë me pëlqimin paraprak të Përdoruesit. Në mënyrë të ngjashme, në rast se Klienti tërheq pëlqimin e tij për çdo përpunim, ligjshmëria e përpunimit të kryer më parë nuk do të preket.

Kontakt
[email protected]
BORA 1 - Bulevardi Bill Klinton, Nr. 185, afër Postës, Prishtinë
+383 45 120 500

BORA 2 - Rr. Agim Ramadani, Aktash, Prishtinë
+383 45 120 400

BORA 3 - Royal Mall, Rruga B, Prishtinë
Na ndiqni:
© Të gjitha të drejtat e rezervuara Bora Pharmacy
Produkti u shtua në shportë
Ka ndodhur një gabim. Ju lutem provoni prap!
Produkti u shtua në Listën e Dëshirave